Jump to content
Game Mods

Recommended Posts

Eğer Windows diliniz Turkçe ise Windows dilinizi İngilizceye çevirmeniz gerekmektedir.

 • Sat?n al?mdan sonra, Loader'? indirin, daha sonra Loader'? sizin için uygun herhangi bir yere taş?y?n;Loader.exe'yi çal?şt?r?n, emailinize gelen ürün anahtar?n? (key) girin e?er mailinizde bulamad?ysan?z ürün anahtar?n?z? buradan görebilirisiniz.
 • "DOWNLOAD LAUNCHER" (Lancher'? ?ndirin)'a bas?n, indirme tamamland?ktan sonra, "START LAUNCHER"(Launcher'? Başlat) ' a bas?n;
 •  Launcher Giriş ekran?nda aç?ld?ktan sonra, Ürün anahtar?n?z görülecektir (e?er görülmezse, ürün anahtar?n?z? girin);
 • "Enter"(Giriş) tuşuna bas?n, "Pak" Sekmesine gelin;

image.png.a02a18a7f74f5723b214542f76de14

"DE??ŞT?R" tuşuna bas?n (Sa? alt köşe );

 • Paks isimli klasörün oldu?u yolu seçin; örne?in: "D:\Steam\steamapps\Common\PUBG\TslGame\Content\Paks";
 • Ayarlar içinden tercih etrti?iniz özellikleri aç?n ve ayarlar?n?z yap?n;
 • Mouse imlecini ayarlar?n üzerine getirdi?inizde animnasyonlu bir biçimde

image.png.18889d61cfee152ca32e57108134ab

 • detayl? aç?klamalar? görebilirsiniz;

"PAKLARI G?ZLE VE OLUŞTUR" dü?mesine bas?n;

 • Haz?r olunca uyar? ekran? ç?kacakt?r.

image.png.6bc54c0ed73e04286d73de46feebb7

 

 • Oyunu ekran?n sa? alt köşesindeki sar? “Start PUBG” (PUBG'yi Çal?şt?r) dü?mesine basarak çal?şt?r?n ---> Maç'a girdi?inizde uça?a binmeden önce 1 dakikadan geri saymaya başlayan zaman başlad???nda, Launcher üzerindeki,"TAMAMEN G?ZLE" dü?mesine bas?n;?
 • Uyar? ekran? aç?l?p size şu bilgiyi vermelidir ---> "Paklar gizlendi, Dosyalar: 295"--> Ok tuşuna bas?n --->Bu, Paklar?n başar?yla kayboldu?u ve yaz?l?m kontrolünün de?iştirilen Paklar? bulamayaca?? anlam?na gelir ;? 

image.png.0f9fc0393c4104fb4c12004a13b468

E?er Launcher kapat?lmazsa, ekran?n sa? alt köşesinde, Launcher Paklar?n durumunu    gösterecektir. (PAK HIDDEN ya da PAK NOT HIDDEN);

 • Tamamen gizle dedikten sonra ( PAK HIDDEN)  yaz?s?n? görünce Launcher'? kapat?rsan?z daha iyi olur;
 • PUBG oynamay? bitirdikten sonra, Oyunu kapat?n ve Launcher'? tekrar aç?n (e?er zaten çal?şm?yorsa), ve "PAKLARI GÖSTER VE TEM?ZLE" dü?mesine bas?n;
 • D?KKAT!Launcher Paks klasörünü hardiskkin root'una taş?r, bu yüzden PUBG oynmay? bitirip oyunudan ç?kt?ktan sonra "PAKLARI GÖSTER VE TEM?ZLE" dü?mesine bas?p onay uyar?s?n? almay? unutmay?n;
 • Launcher'? güncellemeye başlamadan önce her zaman  "PAKLARI GÖSTER VE TEM?ZLE" dü?mesine basmay? unutmay?n, Paks klasörünü oyunun root'una geri göndermek güncelleme öncesi şartt?r.

Oyunu keyfini ç?kar?n ve iyi e?lenceler!

E?er her hangi bir problem ve ya hata olursa ne yap?lmal??

 1. Launcher'da, ayarlara gidin (sa? üst köşede dönen bir çark var);
 2. "Bilgisayar'I Temizle" dü?mesine bas?n, daha sonra---> "PAKLARI GÖSTER VE TEM?ZLE";
 3. Paks klasörü yolunun do?ru olarak seçildi?ine emin olun (E?er Paks klasörünü seçti?inizde yol "C: \ LauncherLink" olarak de?işmişse, O klasörü silmeden önce LauncherLink klasörünün içeri?ini Paks klasörüne geri aktarmay? unutmay?n );
 4. Daha sonra Steam üzerinden Oyun Dosyalar?n?n Bütünlü?ünün do?rulamas?n? yap?n https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=2037-QEUH-3335  ; 
 5. Daha sonra, talimatlara uyarak Paklar? yeniden oluşuturun;
 6. E?er sorunun çözümünü kendi baş?n?za halledemzseniz lütfen Discord kanal?n?n teknik destek k?sm?na yazarak destek al?n?z.

Share this post


Link to post
×
×
 • Create New...